Chat with us, powered by LiveChat

Algemene Voorwaarden

1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN QUATRA 

Art. 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quatra en de aanbieder met betrekking tot het in de zin van de toepasselijke regelgeving ophalen, vervoeren en bewerken of verwerken van organische afvalstoffen uit de voedingsnijverheid.

Als door de aanbieder eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd, dan zullen deze in hun geheel wijken voor de onderhavige voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 2: Eisen aan de gebruikte frituurvetten en -oliën (GFVO)
De GFVO worden ingezameld om te worden verwerkt tot secundaire grondstof voor nuttige toepassing.

De GFVO dienen te worden aangeleverd conform de toepasselijke regelgeving en de door Quatra gehanteerde specificaties:

  • onvermengd gebruikt frituurvet en –olie van voedingskwaliteit;
  • vrij van elke stof niet afkomstig uit de voedselbereiding;
  • vrij van vreemde inerte stoffen zoals metalen, plastiek, papier… met uitzondering van door Quatra toegelaten verpakkingsmaterialen;
  • vrij van water.

Art. 3: Eisen aan aanbieder
De aanbieder dient met betrekking tot de kwaliteit de GFVO te leveren conform hetgeen daarover is overeengekomen tussen Quatra en de aanbieder.

Voordat de GVFO door de aanbieder aan Quatra wordt aangeboden, dient de aanbieder ervoor in te staan en desgewenst aan te tonen dat:

  • De aangeboden GFVO overeenstemmen met hetgeen tussen Quatra en de aanbieder is overeengekomen en stelt hij zeker dat er geen vermenging van de aangeboden GFVO heeft plaatsgevonden met ander materiaal vreemd aan de voedselbereiding.
  • Indien Quatra dit verlangt, dient de aanbieder Quatra dit op de door Quatra gepaste wijze schriftelijk te bevestigen.

De aanbieder neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om de GFVO adequaat te (kunnen) scheiden opdat geen risico van vermenging bestaat of zal ontstaan.

De aanbieder slaat de GFVO op in de hem daartoe door Quatra ter beschikking gestelde recipiënten en zorgt dat deze niet (eveneens) voor andere doeleinden gebruikt worden. De recipiënten zijn vervaardigd uit polyethyleen en bestand tegen max. 70°C. Deze recipiënten worden afgeschermd van hemelwater en na gebruik steeds afgesloten. De aanbieder zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze recipiënten. De aanbieder is verantwoordelijke voor het correct onderhoud en behoud van de recipiënten (beveiliging tegen diefstal) die eigendom blijven van Quatra.  

Indien de aanbieder constateert dat er sprake is van vermenging van de GFVO met ander restmateriaal, dan stelt hij Quatra hiervan onverwijld in kennis.

Art. 4: Verbintenis Quatra
Quatra verbindt er zich toe om indien de aangeboden GFVO aan de overeengekomen specificaties voldoet:

  • de GFVO, van door Quatra aanvaarde aanbieders, te aanvaarden;
  • de GFVO te recycleren tot herbruikbare grondstof volgens de vigerende wetgeving;
  • alle wettelijk vereiste documenten af te leveren;
  • een marktconforme vergoeding te betalen aan de aanbieder zoals vermeld in het aankoopborderel. Deze vergoeding is variabel in functie van o.a. (internationale) marktomstandigheden, kwaliteit en hoeveelheid van de GFVO. De variabiliteit van deze vergoeding maakt een essentieel onderdeel uit van de overeenkomst, gelet op het specifieke voorwerp en de specifieke markt voor GFVO.

Art. 5: Inspectiemogelijkheden Quatra
Quatra heeft het recht de GFVO te inspecteren in alle fasen van het productieproces bij de aanbieder als ook voor en tijdens de overdracht aan Quatra. De aanbieder zal alle maatregelen nemen om een dergelijke door Quatra uit te voeren inspectie goed en adequaat te laten verlopen.

Indien Quatra bij enig onderzoek vaststelt dat de aan Quatra aangeboden GFVO niet in overeenstemming zijn met hetgeen tussen de aanbieder en Quatra is overeengekomen, zal Quatra de aanbieder hiervan onverwijld in kennis stellen. Quatra is gerechtigd de GFVO te weigeren of te beschouwen als in zijn geheel of gedeeltelijk af te voeren afvalstoffen voor vernietiging, in welk geval de aanbieder de kosten hiertoe draagt. 

Art. 6: Vermenging met restmateriaal
Wordt na aanvaarding door Quatra geconstateerd dat de GFVO vermengd zijn met andere stoffen afwijkend van de overeengekomen specificaties dan stelt Quatra de aanbieder in gebreke en stelt een oplossing voor.

Wordt tussen de aanbieder en Quatra niet tot een overeenkomst gekomen dan is Quatra gemachtigd om de door de aanbieder aangeboden vervuilde GFVO integraal en zonder diens uitdrukkelijk toestemming te laten afvoeren voor vernietiging en de kosten hiervoor te verhalen op de aanbieder.

Bij vaststelling van flagrante afwijkingen in samenstelling van de aanvaarde GFVO stelt Quatra de bevoegde overheidsinstanties hiervan op de hoogte.

Art. 7: Tekortkoming
Indien een van de partijen een verplichting van hetgeen is overeengekomen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en haar dit is toe te rekenen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten.

Alle schade en onkosten die samenhangen met een tekortkoming van de aanbieder zullen worden verhaald op de aanbieder.

Art. 8: Aansprakelijkheid jegens Quatra
De aanbieder is aansprakelijk voor alle eventuele schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit het aanleveren van materiaal, dat afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

De aanbieder zal Quatra volledig vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze verband houden met het aanleveren door de aanbieder van materiaal dat niet in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen tussen Quatra en de aanbieder.

Art. 9: Aansprakelijkheid jegens aanbieders GFVO
Indien zich bij de uitvoering van hetgeen is overeengekomen onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Quatra, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door Quatra afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Quatra in verband met die verzekering draagt.

De aansprakelijkheid van Quatra is beperkt tot schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Quatra of van enig persoon voor wie Quatra krachtens de wet aansprakelijk is.

Art. 10: Vertrouwelijkheid
Quatra en de aanbieder zullen zich alle commerciële, technische, financiële, juridische of elke andere informatie waarvan zij kennis nemen tijdens de voorbereidende studies of tijdens de uitvoering van de overeenkomst als strikt vertrouwelijk beschouwen en niet aan derden meedelen, tenzij wettelijk of op grond van een bindende rechterlijke beslissing vereist.

Art. 11: Toepasselijk wetgeving
De onderhavige algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de toepasselijke regelgeving – inclusief eventuele wijzigingen op de toepasselijke regelgeving – zoals die geldt voor Quatra en de aanbieder alsmede voor de aangeboden GFVO onverlet, voor zover de toepasselijke regelgeving de inhoud of de werking van bepalingen tussen Quatra en de aanbieder betreft.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

Art. 12: Toepasselijk recht
De overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, tussen Quatra en de aanbieder zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst zullen ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Belgische rechter.

Art. 13: Boekhouding
De facturen voor de opgehaalde GFVO worden in principe opgesteld volgens de procedure van verlegging van heffing en zelf-facturatie, hetgeen de Leverancier zonder voorbehoud aanvaardt (tenzij een andere facturatieregeling werd overeengekomen). De Leverancier verklaart terzake dat hij verantwoordelijk is voor elke regularisatie die in zijn geval nodig zou kunnen zijn op juridisch, boekhoudkundig, administratief of fiscaal vlak.

Art. 14: Wijziging
Quatra behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de aanbieder van GFVO zijn kenbaar gemaakt.

Ter inzage in de kantoren van Quatra, Hoekstraat 165 te 9160 Lokeren en op www.quatra.com


1.2 ALGEMENE VOORWAARDEN QUATRA TANKS

Art. 1: Gebruiksperiode
1.1. De gebruiksperiode vangt aan op de datum van levering tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Wanneer de wederpartij de gebruikstermijn wil stopzetten dient deze dit schriftelijk via e-mail mee te delen, dit met een opzegtermijn van één maand.
1.3. Op de geschreven afmelding moet duidelijk vermeld staan wie de wederpartij is, de overeenkomst die hij wenst stop te zetten, een omschrijving van de op te halen zaken, de gewenste einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer contactpersoon op de ophaallocatie.

Art. 2: Levering en voorgeschreven richtlijnen gebruik
2.1. Quatra stelt de tank kosteloos ter beschikking van de wederpartij voor het opslaan van gebruikte frituurolie.
2.2. De wederpartij dient de tank(s) te onderhouden en te behandelen als een goede huisvader. Dit houdt in dat de tank(s) schoon en in goede staat moeten worden gehouden gedurende de gehele gebruikstijd. De wederpartij verplicht zich er ook toe dat diens personeel bekend is met het juiste gebruik van de tank.
2.3. De wederpartij dient alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om de opslagtank(s) buiten het bereik van kinderen en onbevoegde personen te houden. Het is tevens verboden om ontvlambare materialen in de directe omgeving van de tank(s) op te slaan.
2.4. De wederpartij verplicht zich ertoe Quatra of een door hem afgevaardigde te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Quatra te vrijwaren. Het gebruik van een eigen slot is dus niet toegelaten.
2.5. Het is verboden om voorwerpen op de plastic tank te stapelen.
2.6. Het is verboden de tank te onderwerpen aan een impact door op de tank te slaan of de tank met harde voorwerpen te stoten.
2.7. De tank is enkel bestemd voor frituurolie. Andere producten mogen niet worden opgeslagen in de tank.
2.8. Specifieke richtlijnen m.b.t. tanks voor gebruikte frituurolie:
​2.8.1. De plastic tank(s) zijn bestand tegen temperaturen tot 70°C. Hete olie rechtstreeks in de tank gieten kan smeltgaten veroorzaken en is ten strengste verboden. De wederpartij is verplicht de gebruikte frituurolie telkens voldoende te laten afkoelen alvorens over te gieten naar de Quatra opslagtank.
​2.8.2. Er moet gebruik gemaakt worden van de filter tijdens het ingieten van de vuile olie, zodat het grove vuil in de filter blijft en niet in de tank belandt. Dit kan extra problemen veroorzaken bij het zuigen en zelfs schade aan de zuigwagen of pomp tot gevolg hebben.
​2.8.3. De tank mag enkel verplaatst worden als deze leeg is, om schade te voorkomen.
2.9. Specifieke richtlijnen m.b.t. tanks voor verse frituurolie:

​2.9.1. Zorg te allen tijde dat de aftapkraan beschermd is tegen voorwerpen of mogelijke botsingen tijdens passage.

​2.9.2. Forceer de kraan nooit bij het opendraaien, dit kan lekkage aan de draadfitting veroorzaken.

​2.9.3. Gebruik de kraan nooit als oog om voorwerpen aan te hangen, zoals een emmer. 

​2.9.4. Het is ten strengste verboden het slot van de vuldop te verwijderen en/of de vuldop te openen.

​2.9.5. Verplaats het onderstel nooit samen met de tank; deze moeten afzonderlijk verplaatst worden om schade aan de poten van de tank te voorkomen.
 

Art. 3: Schade en verlies

3.1. Bij niet-naleving van de richtlijnen zoals vermeld in artikel 2, of bij verlies of diefstal van de tank, behoudt Quatra zich het recht voor om de wederpartij aansprakelijk te stellen voor alle kosten die voortvloeien uit de reparatie of vervanging van de tank, onderdelen van de tank, de zuigwagen of pomp.

3.2. Transport- en plaatsingsschade vallen niet onder garantie.

3.3. Quatra adviseert de wederpartij ten zeerste een verzekering ‘BA Uitbating’ met volledige waarborg ‘toevertrouwd goed’ te onderschrijven. Bij schade aan de tank kan de wederpartij zich hierop beroepen voor kosten aangerekend door Quatra.

3.4. Eventuele schade aan de tank dient onmiddellijk na ontdekking, uiterlijk 48 uur na het ontstaan ervan, aan Quatra gemeld worden.

3.5. In geval van diefstal/vermissing van de tank en/of onderdelen ervan, is de wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Quatra te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is de wederpartij verplicht een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan Quatra voor te leggen.

3.6. Schade of defect aan het slot, eigendom van Quatra, dient binnen de 24 uur na ontdekking aan Quatra gemeld te worden. Quatra stelt vervolgens een nieuw slot beschikking van de wederpartij.


Art. 4: Einde gebruiksperiode en retour

4.1. Na afloop van de gebruikstermijn is de wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing.

4.2. Na retournering zal de tank gecontroleerd worden op vervuiling, verontreiniging, onjuiste verpakking en schade. De resultaten van deze controle worden zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de wederpartij. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om bezwaar met bewijslast in te dienen. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de wederpartij doorbelast.


Art. 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1. De tank blijft ten allen tijde eigendom van Quatra ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de wederpartij zich opzettelijk de tank(s) toe-eigent, is er sprake van verduistering.

5.2. De wederpartij is, behoudens schriftelijke toestemming, niet gerechtigd de tanks te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

5.3. In geval van inbeslagname/faillissement is de wederpartij ertoe verplicht Quatra onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wanneer de tank in beslag genomen wordt dient de wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte te brengen van de eigendomsrechten van Quatra.