Chat with us, powered by LiveChat

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, houdt elke bestelling de aanneming in van onze algemene verkoopvoorwaarden en ontkenning van de eigen aankoop- en verkoopvoorwaarden van de koper.

2. De koper is er toe gehouden de hem geleverde goederen bij ontvangst en vóór ingebruikname te controleren. Klachten dienen, om geldig te zijn, binnen de acht dagen na ontvangst schriftelijk en aangetekend te worden gedaan.

3. Betalingen moeten verricht worden ten laatste 14 dagen volgend op de factuurdatum. Indien de betaling niet is geschied op de voorziene betalingsdatum, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 0.5% per maand alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %. Deze forfaitaire schadevergoeding slaat niet op de gerechtskosten en de conventionele intresten.

4. Alle betwistingen tussen partijen of van vordering tot betaling vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Dendermonde.